วิธีใช้ HP Officejet 4110

background image

hp officejet

4100 series

all-in-one

คู่มืออ้างอิง

background image

©

ลิขสิทธิ์ของ

Hewlett-Packard

Company 2003

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายสำเนา

จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ หรือแปลเป็นภาษาอื่น

ไม่ว่าส่วนใดของเอกสารนี้ โดยไม่ได้รับ

ความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก

Hewlett-Packard Company

ผลิตภัณฑ์นี้มีเทคโนโลยี

PDF

ของ

Adobe

ที่มีการปฏิบัติงานของ

LZW

ซึ่งได้รับ

อนุญาตภายใต้

U.S. Patent 4,558,302

ลิขสิทธิ์ส่วนหนึ่ง

©

1989-2003

Palomar Software Inc. HP Officejet

4100 Series

มีเทคโนโลยีไดรเวอร์

เครื่องพิมพ์ที่ได้รับอนุญาตจาก

Palomar

Software, Inc. www.palomar.com

ลิขสิทธิ์

©

1999-2003

ของ

Apple

Computer, Inc.
Apple,

โลโก้ A

pple, Mac,

โลโก้

Mac,

Macintosh

และ

Mac OS

เป็นเครื่อง

หมายการค้าของ

Apple Computer, Inc.,

ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา

และประเทศอื่นๆ
หมายเลขเอกสาร:

Q1608-90187

พิมพ์ครั้งแรก: มิถุนายน

2003

พิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก

เยอรมนี สิงคโปร์ หรือจีน

Windows

®

,Windows NT

®

,

Windows

ME

®

,

Windows XP

®

และ

Windows

2000

®

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ในสหรัฐอเมริกาของ

Microsoft

Corporation
Intel

®

และ

Pentium

®

เป็นเครื่องหมาย

การค้าจดทะเบียนของ

Intel Corporation

คำประกาศ
ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้สามารถเปลี่ยน

แปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

และไม่ถือเป็นข้อผูกมัดใดๆ ของ

Hewlett-

Packard Company

Hewlett-Packard

จะไม่รับผิดชอบ

ต่อความผิดพลาดที่อาจมีในเอกสารฉบับนี้

และไม่รับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยระบุชัดหรือ

โดยนัยเกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่

จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมสำหรับการซื้อขายหรือการ

ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเฉพาะ

Hewlett-Packard Company

จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ

ไม่ว่าเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญหรือเป็นผล

ที่เกี่ยวเนื่องหรือเกิดจากการจัดทำ

การดำเนินการ หรือการใช้เอกสารฉบับนี้

รวมถึงเนื้อหาที่กล่าวถึงในเอกสารฉบับนี้
หมายเหตุ: ท่านสามารถอ่านข้อมูลเกี่ยว

กับกฎระเบียบได้จากหัวข้อ “ข้อมูลด้าน

เทคนิค” ของคู่มือเล่มนี้

ปัจจุบันนี้ในหลายแห่งถือว่าการทำสำเนา

สิ่งต่อไปนี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมาย

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดปรึกษา

กับตัวแทนทางกฎหมาย
• รายงานหรือเอกสารทางกฏหมาย:

- หนังสือเดินทาง

- เอกสารเข้าเมือง

- เอกสารทางราชการ

- ตราบัตรหรืออิสริยาภรณ์ประจำ

ตำแหน่ง

• ตราประทับของทางราชการ:

- ดวงตราไปรษณียากร

- คูปองอาหาร

• เช็คหรือดราฟท์ที่ออกให้หน่วยงาน

ของรัฐ

• ธนบัตร เช็คเดินทาง หรือธนาณัติ

• ใบฝากเงิน

• งานที่จดลิขสิทธิ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

คำเตือน! เพื่อป้องกันอัคคีภัย

หรืออันตรายจากไฟดูดอย่าให้

ผลิตภัณฑ์นี้โดนฝนหรือความชื้น

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังอย่างเคร่งครัด

เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากอัคคีภัยหรือไฟดูด

คำเตือน! อันตรายจากไฟฟ้า

ช็อตที่อาจเกิดขึ้น

1

อ่านและทำความเข้าใจคำแนะนำ

ทั้งหมดในโปสเตอร์การติดตั้ง

2

ในการเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

ให้เสียบสายไฟเข้ากับปลั๊กที่มีสายดิน

เท่านั้น หากไม่แน่ใจว่าปลั๊กที่ใช้มี

สายดินหรือไม่โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้า

ที่มีความชำนาญ

3

ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำ

ทั้งหมดที่ระบุไว้บนผลิตภัณฑ์

4

ก่อนทำความสะอาดต้องถอดสายไฟออก

จากปลั๊กทุกครั้ง

5

ห้ามติดตั้งหรือใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้น้ำ

หรือขณะตัวเปียก

6

วางผลิตภัณฑ์ให้ตั้งอย่างมั่นคงบน

พื้นที่เรียบเสมอกัน

7

วางผลิตภัณฑ์ในที่ที่เหมาะสมเพื่อสาย

ไฟจะได้ไม่ระเกะระกะและไม่เกิด

ความเสียหาย

8

หากเครื่องทำงานผิดปกติ ให้ดูวิธีการ

แก้ไขปัญหาแบบออนไลน์

9

ภายในเครื่องไม่มีชิ้นส่วนใดที่ผู้ใช้

สามารถซ่อมแซมเองได้ ให้ขอความ

ช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บริการที่มี

ความเชี่ยวชาญเท่านั้น

10

ใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีอากาศ

ถ่ายเท

โลโก้

Adobe

และ

Acrobat

เป็นเครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนหรือเครื่องหมาย

การค้าของ

Adobe Systems

Incorporated

ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ

ประเทศอื่นๆ

background image

iii

สารบัญ

1

ข้อมูลความช่วยเหลือ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

2

การเริ่มใช้งาน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

การใช้เครื่อง

hp officejet

กับเครื่องคอมพิวเตอร์

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

3

การวางต้นฉบับและการใส่กระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

การวางต้นฉบับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

การใส่กระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

การใส่ซองจดหมาย

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

วางกระดาษภาพถ่ายขนาด

4x6

นิ้ว

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

การใส่โปสการ์ด

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

ข้อแนะนำในการใส่กระดาษประเภทอื่นๆ ลงในถาดป้อนกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

การกำหนดประเภทกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

การกำหนดขนาดกระดาษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

4

การใช้คุณสมบัติการทำสำเนา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

การทำสำเนา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

การทำสำเนาชนิดพิเศษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

ตัวเลือกการทำสำเนา

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

5

การใช้คุณสมบัติการสแกน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

การสแกนต้นฉบับ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

หยุดการสแกน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22