HP Officejet 4110 - przygotowanie urządzenia do wysyłki

background image

przygotowanie urz#dzenia do wysyłki

JeBli w punkcie zakupu lub Punkcie Obsługi Klientów HP poproszono o wysłanie
urz8dzenia do naprawy, naley wył8czyć je i zapakować w sposób opisany poniej
w celu unikni'cia dalszego uszkodzenia urz8dzenia.

Uwaga: Przed przetransportowaniem urz8dzenia HP Officejet sprawdJ, czy wyj'to
pojemniki z tuszem, czy urz8dzenie HP Officejet zostało prawidłowo wył8czone
przez naciBni'cie przycisku zasilania i czy odczekano, aby karetka przesun'ła si'
na Brodek, a skaner wrócił w połoenie nieaktywne.

1

Wł8cz urz8dzenie.
PomiH czynnoBci opisane w punktach 1-6, jeeli urz8dzenia nie mona wł8czyć
i karetka znajduje si' w pozycji spoczynku. Nie mona wtedy wyj8ć pojemników
z tuszem. PrzejdJ do punktu 7.

2

Otwórz drzwiczki dost'pu do pojemników z tuszem.
Karetka przesunie si' w dost'pne miejsce.

3

Aby uzyskać informacje o wyjmowaniu pojemników z tuszem, zob. wymiana
pojemników z tuszem na str. 41.
Przestroga! UsuH oba pojemniki z tuszem. W przeciwnym razie moe
dojBć do uszkodzenia urz8dzenia.

4

Włó pojemniki z tuszem do szczelnej torebki, eby nie wyschły i zachowaj w celu
póJniejszego uycia (nie wysyłaj ich z urz8dzeniem, jeeli personel punktu obsługi
klientów firmy HP o to nie poprosi)

Indonezja

62-21-350-3408

Włochy

+39 (0) 226410350

Irlandia

+353 (0) 1 662 5525

W'gry

+36 (0) 1 382 1111

Izrael

+972 (0) 9 8304848

Wenezuela

0800-47468368 lub
800-477-7777

Japonia

0570 000 511
+81 3 3335 9800

Wenezuela (Caracas)

(502) 207-8488

Jemen

+971 4 883 8p454

Wielka Brytania

+44 (0) 207 512 52 02

Jordania

+971 4 883 8454

Wietnam

84 (0) 8 823 4530

Kanada (podczas okresu
gwarancji)

(905) 206 4663

Wyspy Karaibskie i
Ameryka brodkowa

1-800-711-2884

Kanada po okresie
gwarancyjnym (opłata za
poł8czenie)

1-877-621-4722

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

+971 4 883 8454

Katar

+971 4 883 8454

1 To Centrum Obsługi Telefonicznej Bwiadczy usługi klientom francuskoj'zycznym z: Maroka, Tunezji i Algierii.
2 To Centrum Obsługi Telefonicznej Bwiadczy usługi klientom ze Szwajcarii, posługuj8cym si' j'zykiem

niemieckim, francuskim lub włoskim.

kraj/region

wsparcie techniczne firmy hp

kraj/region

wsparcie techniczne firmy
hp

background image

instrukcja obsługi

wsparcie techniczne hp

57

5

Wył8cz urz8dzenie.

6

Zamknij drzwiczki dost'pu do pojemników z tuszem.

7

UsuH pokryw' panelu przedniego w nast'puj8cy sposób:
a. Przytrzymaj przedni8 cz'Bć pokrywy panelu przedniego, jak pokazano na

rysunku.

b. PodnieB pokryw' panelu przedniego zdecydowanym ruchem, aby odł8czyć j8

od urz8dzenia.

8

Zachowaj osłon' panelu prxedniego. Nie wysyłaj osłony razem z urz8dzeniem.

9

JeBli to moliwe, zapakuj urz8dzenie do wysyłki wykorzystuj8c oryginalne
opakowanie lub to, które przysłano razem z urz8dzeniem zast'pczym.

W przypadku braku oryginalnego opakowania, wykorzystaj inne odpowiednie
opakowanie. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym opakowaniem
urz8dzenia i/lub nieprawidłowym jego transportem nie s8 obj'te gwarancj8.

10

UmieBć etykiet' z adresem punktu obsługi klienta na opakowaniu urz8dzenia.

11

W pudełku powinny znaleJć si' nast'puj8ce materiały:

Pełny opis objawów dla personelu serwisowego (np. próbki wadliwych
wydruków).

Kopia dowodu zakupu (paragonu) w celu ustalenia okresu gwarancyjnego.

Dane osobowe, adres i numer telefonu, pod którym mona kontaktować si'
w godzinach pracy.