HP Officejet 4110 - obsługa klientów firmy hp

background image

obsługa klientów firmy hp

Wraz z urz8dzeniem HP Officejet mog8 być dostarczane programy innych firm. Jeeli
wyst8pi8 kłopoty przy ich uytkowaniu, najlepsz8 pomoc techniczn8 mona uzyskać
u producenta oprogramowania.
JeBli konieczny jest kontakt z punktem obsługi klientów firmy HP, naley najpierw wykonać
nast'puj8ce czynnoBci:
1

SprawdJ, czy:
a. Urz8dzenie HP jest podł8czone do sieci i wł8czone.
b. Odpowiednie pojemniki z tuszem s8 właBciwie zainstalowane
c. Zalecany rodzaj papieru jest prawidłowo włoony do podajnika.

2

Wył8cz i ponownie wł8cz urz8dzenie:
a. Wył8cz urz8dzenie za pomoc8 przycisku Wł#cz znajduj8cego si' na przednim

panelu.

b. Wyjmij wtyczk' zasilacza z gniazda w tylnej cz'Bci urz8dzenia.
c. Ponownie podł8cz przewód zasilania do urz8dzenia.
d. Wł8cz urz8dzenie, naciskaj8c przycisk Wł#cz.

3

Aby uzyskać dalsze informacje, odwiedJ witryn' internetow8 firmy HP pod
adresem:
www.hp.com/support

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 10

54

4

JeBli nadal wyst'puj8 problemy i zachodzi potrzeba skontaktowania si' z
przedstawicielem punktu obsługi klientów firmy HP:

Przygotuj identyfikator serwisowy oraz numer seryjny urz8dzenia. Aby uzyskać
dost'p do identyfikatora serwisowego i numeru seryjnego na panelu przednim,
wykonaj nast'puj8ce czynnoBci. NaciBnij Enter oraz Start, Kolor równoczeBnie,
a na wyBwietlaczu panelu przedniego pojawi si' identyfikator serwisowy.
W tym miejscu naciBnij strzałk' w prawo, aby wyBwietlić numer seryjny.

Wydrukuj Raport z Autotestu. Aby uzyskać informacje na temat drukowania
raportu, zob. drukowanie raportu z autotestu na str. 40.

Wykonaj kopi' kolorow8.

Przygotuj si' do szczegółowego opisania zaistniałego problemu.

5

ZadzwoH do punktu obsługi klienta firmy HP. Podczas rozmowy telefonicznej b8dJ
w pobliu urz8dzenia.

pomoc telefoniczna w USA podczas okresu gwarancyjnego

Numer pomocy telefonicznej: (208) 323-2551. Podczas okresu gwarancyjnego pomoc
techniczna jest bezpłatna, jednak naliczane s8 normalne opłaty za poł8czenia
mi'dzymiastowe. Po upływie okresu gwarancyjnego moe być naliczona opłata za
usług'.
Pomoc telefoniczna w USA jest dost'pna w j'zyku angielskim i hiszpaHskim, 24 godziny
na dob', 7 dni w tygodniu (dni i godziny udzielania pomocy mog8 ulec zmianie bez
powiadomienia).

pomoc telefoniczna w innych cz! ciach wiata

Wymienione poniej numery telefoniczne były aktualne w momencie drukowania
niniejszej instrukcji. Lista aktualnych numerów mi'dzynarodowych punktów obsługi
technicznej firmy HP znajduje si' pod adresem:

www.hp.com/support

Informacje dotycz8ce punktów obsługi technicznej w Korei znajduj8 si' pod adresem:

http://www.hp.co.kr/

W krajach/regionach wymienionych poniej mona skontaktować si' z punktem obsługi
technicznej firmy HP. Jeeli szukanego kraju/regionu nie ma na liBcie, naley
skontaktować si' z miejscowym punktem sprzeday wyrobów firmy HP lub z najbliszym
biurem obsługi klientów firmy HP, w celu zasi'gni'cia informacji o lokalizacji punktów
obsługi technicznej.
Podczas okresu gwarancyjnego pomoc techniczna jest bezpłatna, jednak naliczane s8
normalne opłaty za poł8czenia mi'dzymiastowe. W niektórych przypadkach pobiera si'
te stał8 opłat' za kad8 porad'.
W celu uzyskania pomocy telefonicznej w Europie naley sprawdzić szczegóły warunków
udzielania takiej pomocy w danym kraju na internetowej witrynie firmy HP pod adresem:

www.hp.com/support

Mona te poprosić o pomoc w punkcie sprzeday produktów firmy HP lub zadzwonić
do firmy HP pod numer podany w niniejszej instrukcji.
Firma HP na bie8co udoskonala obsług' telefoniczn8 swoich klientów. Najnowsze
informacje o dost'pnoBci usług serwisowych znajduj8 si' na internetowej witrynie
firmy HP.

background image

instrukcja obsługi

wsparcie techniczne hp

55

kraj/region

wsparcie techniczne firmy hp

kraj/region

wsparcie techniczne firmy
hp

Afryka Południowa (RPA)

086 000 1030

Kolumbia

9-800-114-726

Afryka Południowa (poza RPA)

+27-11 258 9301

Korea (poza Seulem)

080 999 0700

Algieria

1

+213 (0) 61564 543

Korea (Seul)

+82 (2) 3270 0700

Arabia Saudyjska

+800 897 14440

Kostaryka

0-800-011-0524

Argentyna

0810-555-5520

Kuwejt

+971 4 883 8454

Australia

+61 3 8877 8000
1902 910 910

Liban

+971 4 883 8454

Austria

+43 (0) 810 00 6080

Malezja

1-800-805405

Bahrajn (Dubaj)

800 728

Maroko

1

+212 22404 747

Belgia
(j'zyk flamandzki)

+32 (0) 2 626 8806

Meksyk

01-800-472-6684

Belgia
(j'zyk francuski)

+32 (0) 2 626 8807

Meksyk (Miasto
Meksyk)

5258-9922

Brazylia
(Demais Localidades)

0800 157751

Niemcy
(0,12 Euro/min.)

+49 (0) 180 52 58 143

Brazylia (Sao Paulo)

(11) 3747 7799

Norwegia

+47 22 11 6299

Chile

800-360-999

Nowa Zelandia

0800 441 147

Chiny

86 10 6868 7980

Oman

+971 4 883 8454

Czechy

+420 (0) 261307310

Palestyna

+971 4 883 8454

Dania

+45 39 29 4099

Panama

001-800-7112884

Egipt

02 532 5222

Peru

0-800-10111

Ekwador

1800-711-2884

Polska

+48 22 865 98 00

Europa
(j'zyk angielski)

+44 (0) 207 512 5202

Portugalia

+351 21 3176333

Federacja Rosyjska,
Moskwa

+7 095 797 3520

Portyryko

1-877-2320-589

Federacja Rosyjska,
Petersburg

+7 812 346 7997

Rumunia

+40 1 315 44 42
lub miejscowy
01 3154442

Filipiny

632-867-3551

Słowacja

+421 (0) 2 682 08080

Finlandia

+358 (0) 203 47 288

Singapur

65 6272 5300

Francja
(0,34 Euro/min.)

0892 69 60 22

Szwajcaria

2

+41 (0) 84 880 1111

Grecja

+30 1060 73 603

Szwecja

+46 (0)8 619 2170

Gwatemala

1800-995-5105

Tajlandia

+66 (2) 661 4000

Hiszpania

+34 902 321 123

Tajwan

+886-2-2717-0055
0800 010 055

Holandia

+31 (0) 20 606 8751

Tunezja

1

+216 1891 222

Hong Kong (SRA)

+85 (2) 3002 8555

Turcja

+90 216 579 7171

Indie

1-600-112267
91 11 6826035

Ukraina

+7 (380-44) 490-3520

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 10

56

pomoc telefoniczna w Australii po wyga ni!ciu gwarancji

JeBli produkt nie jest obj'ty gwarancj8, mona zadzwonić pod numer (03) 8877 8000.
Jednorazow8 opłat8 za pogwarancyjn8 pomoc techniczn8 w wysokoBci 27,50 dolarów
(z podatkiem) zostanie obci8ona karta kredytowa rozmówcy. Mona te zadzwonić pod
numer (1902) 910 910 (opłat8 za usług' w wysokoBci 27,50 dolarów zostanie obci8ony
rachunek telefoniczny) od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do pi8tku. (Ceny i godziny
Bwiadczenia usług mog8 ulec zmianie bez powiadomienia).