HP Officejet 4110 - centrum dystrybucyjne firmy hp

background image

centrum dystrybucyjne firmy hp

Aby zamówić oprogramowanie dla urz8dzenia HP Officejet, drukowany egzemplarz
Instrukcji Obsługi, plakat instalacyjny lub inne cz'Bci do samodzielnej wymiany przez
klienta, wykonaj jedn8 z nast'puj8cych czynnoBci:

W USA lub Kanadzie zadzwoH pod numer (208) 323 2551.

OdwiedJ witryn':
http://www.hp.com/cposupport/software.html

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 10

58

background image

11

59