HP Officejet 4110 - uzyskiwanie pomocy

background image

uzyskiwanie pomocy

Niniejsza Instrukcja Obsługi zawiera informacje na temat korzystania
z urz8dzenia HP Officejet i przedstawia dodatkowe sposoby rozwi8zywania
problemów w procesie instalacji. Instrukcja Obsługi zawiera take informacje
dotycz8ce zamawiania materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów, dane
techniczne, informacje o wsparciu technicznym oraz gwarancji.

Ponisza tabela zawiera wykaz dodatkowych Jródeł informacji dotycz8cych
urz8dzenia HP Officejet.

pomoc

opis

Plakat Instalacyjny

Plakat Instalacyjny zawiera wskazówki dotycz8ce instalacji i konfiguracji
urz8dzenia HP Officejet. SprawdJ, czy korzystasz z plakatu
odpowiedniego dla uywanego systemu operacyjnego (Windows lub
Macintosh).

Pomoc dla programu
Obrazy i Fotografie
HP

Pomoc dla programu Obrazy i Fotografie HP zawiera szczegółowe
informacje na temat korzystania z oprogramowania urz8dzenia
HP Officejet.
U)ytkownicy systemu Windows: Otwórz program Nawigator HP i kliknij
Pomoc.
U)ytkownicy systemu Macintosh: Otwórz program Nawigator HP, kliknij
Help (Pomoc), a nast'pnie hp photo and imaging help (obrazy i fotografie
hp - pomoc).

Pomoc w
rozwi8zywaniu
problemów

Dost'p do pomocy w rozwi8zywaniu problemów:
U)ytkownicy systemu Windows: W programie Nawigator HP kliknij
Pomoc. Otwórz zeszyt Rozwi8zywanie problemów w systemie pomocy
programu Obrazy i Fotografie HP i kieruj si' odsyłaczami do ogólnej
cz'Bci sekcji rozwi8zywania problemów i do cz'Bci dotycz8cych danego
urz8dzenia HP Officejet. Pomoc w rozwi8zywaniu problemów mona
take uzyskać za pomoc8 przycisku Pomoc pojawiaj8cego si' w
niektórych komunikatach o bł'dach.
U)ytkownicy systemu Macintosh: Otwórz Apple Help Viewer (Podgl8d
tematów pomocy Apple), kliknij hp photo and imaging troubleshooting
(obrazy i fotografie hp - rozwi8zywanie problemów), a nast'pnie kliknij
hp officejet 4100 series.

Pomoc i obsługa
techniczna w
Internecie

Posiadaj8c dost'p do Internetu, moesz uzyskać pomoc na stronach
witryny internetowej HP pod adresem:

www.hp.com/support

Na witrynie znajduj8 si' równie odpowiedzi na najcz'Bciej zadawane
pytania.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 1

2

Plik Readme

Po zainstalowaniu oprogramowania, plik Readme znajduje si' zarówno
na płycie CD-ROM urz8dzenia HP Officejet 4100 Series, jak i w folderze
programu HP Officejet 4100 Series. Plik Readme zawiera najnowsze
informacje, których brak w Instrukcji uytkownika i pomocy ekranowej.
Aby uzyskać dost'p do pliku Readme, wykonaj nast'puj8ce czynnoBci:
W systemie Windows: na pasku zadaH systemu Windows kliknij Start,
wska Programy lub Wszystkie programy (wersja Win XP), wska
Hewlett-Packard, nast'pnie HP Officejet 4100 Series i wybierz polecenie
Otwórz plik Readme.
W systemie Macintosh: otwórz folder HD:Applications:HP (Dysk
twardy:Aplikacje:HP) Officejet Software (Oprogramowanie urz8dzenia
HP Officejet).

Pomoc w oknach
dialogowych

W systemie Windows: JeBli w oknie dialogowym klikniesz Pomoc,
wyBwietlone zostan8 informacje dotycz8ce jego opcji i ustawieH.

pomoc

opis

background image

2

3