HP Officejet 4110 - prezentacja nawigatora obrazów i fotografiihp

background image

prezentacja nawigatora obrazów i fotografii hp

Nawigator HP mona otworzyć ze skrótu na pulpicie.

u)ytkownicy systemu windows

1

Wykonaj jedn8 z nast'puj8cych czynnoBci:
– Kliknij dwukrotnie umieszczon8 na pulpicie ikon' nawigator hp.
– Na pasku zadaH systemu Windows kliknij Start, wska Programy lub

Wszystkie programy (wersja Win XP), wybierz Hewlett-Packard,
nast'pnie hp officejet 4100 series i nawigator obrazów i fotografii hp.

2

Kliknij w polu Wybierz urz#dzenie, aby wyBwietlić list' zainstalowanych
urz8dzeH firmy HP.

3

Zaznacz hp officejet 4100 series.
W Nawigatorze wyBwietlone zostan8 jedynie przyciski odpowiednie dla
wybranego urz8dzenia.

7

Start, Mono: uruchamia funkcj' czarno-białego kopiowania, skanowania lub
przesyłania faksu

8

Klawiatura: słuy do wprowadzania numerów faksów, nazw, liczb i tekstu.

9

Ponowne Wybier./Pauza: ponownie wybiera numer faksu lub wprowadza pauz'
podczas wpisywania numeru telefonu.

10

Szybkie Wybieranie: umoliwia dost'p do zaprogramowanych pozycji szybkiego
wybierania.

11

Ustawienia: pozwala uzyskać dost'p do systemu menu zawieraj8cego opcje
sprawozdaH, ustawieH faksowania i konserwacji.

12

Faksuj: słuy do wybierania funkcji faksowania.

13

Skanuj: słuy do wybierania funkcji skanowania.

14

Kopiuj: słuy do wybierania funkcji kopiowania.

15

Dopasuj Zdj!cie do Strony: umoliwia powi'kszenie zdj'cia do rozmiarów strony.

przycisk zastosowanie

background image

instrukcja obsługi

pocz8tek pracy

5

nawigator obrazów i fotografii hp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

funkcja

zastosowanie

1

Wybierz urz#dzenie: Słuy do okreBlania, z którego produktu
z listy zainstalowanych urz8dzeH HP chcesz korzystać.

2

Ustawienia: Słuy do wyBwietlania i modyfikacji wielu
ustawieH urz8dzenia HP, np. drukowania, skanowania czy
kopiowania.

3

Stan: WyBwietla okno stanu jedynie dla urz8dzeH
wielofunkcyjnych.

4

Wy lij Faks: Słuy do wysyłania faksu i umoliwia dost'p do
ustawieH faksowania.

5

Skanuj Obraz: Skanuje obraz i wyBwietla go w Galerii
Obrazów i Fotografii HP.

6

Skanuj Dokument: Skanuje tekst i wyBwietla go we wskazanym
docelowym edytorze tekstu.

7

Zrób Kopi!: WyBwietla okno dialogowe Kopiuj, w którym
mona okreBlić jakoBć kopii, ich iloBć, kolor i rozmiar oraz
rozpocz8ć kopiowanie.

8

Podgl#d i Wydruk: WyBwietla Galeri' Obrazów i Fotografii
HP, gdzie mona przegl8dać i edytować obrazy, korzystać
z HP Photo Prints, tworzyć i drukować album zdj'ć, wysyłać
obrazy poczt8 e-mail, przesyłać obrazy do Internetu lub
kopiować je do innych aplikacji.

9

Pomoc: Umoliwia dost'p do Pomocy dla programu Obrazy
i Fotografie HP, która zawiera pomoc, prezentacj' produktu
oraz informacje o rozwi8zywaniu problemów.

10

Kliknij t' strzałk', aby uzyskać dost'p do wskazówek
dotycz8cych narz'dzi, które zawieraj8 opisy kadej z opcji
Nawigatora.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 2

6

u)ytkownicy systemu macintosh
!

Wykonaj jedn8 z nast'puj8cych czynnoBci:
– W systemie Mac OS 9, kliknij dwukrotnie na pulpicie ikon' Nawigator

Obrazów i Fotografii HP.

– W systemie Mac OS X, kliknij w doku dwukrotnie ikon' Nawigator

Obrazów i Fotografii HP.

Na poniszej fotografii przedstawiono niektóre funkcje dost'pne w
Nawigatorze Obrazów i Fotografii HP w systemie Macintosh. Krótkie opisy
konkretnych funkcji znajduj8 si' w legendzie.

nawigator obrazów i fotografii hp w systemie macintosh OS X

1

2

3

4

5

6

7

8

background image

instrukcja obsługi

pocz8tek pracy

7

funkcja zastosowanie

1

Select Device (Wybierz Urz#dzenie): Słuy do okreBlenia,
z którego produktu z listy zainstalowanych urz8dzeH HP chcesz
korzystać.

2

Settings (Ustawienia): Słuy do wyBwietlania i modyfikacji
wielu ustawieH urz8dzenia HP, np. drukowania, skanowania
czy kopiowania.

3

Scan Picture (Skanuj Obraz): Skanuje obraz i wyBwietla go
w Galerii Obrazów i Fotografii HP.

4

Scan Document (Skanuj Dokument): Skanuje tekst i wyBwietla
go w edytorze tekstu.

5

Make Copies (Zrób Kopi!): WyBwietla okno dialogowe Kopiuj,
w którym mona okreBlić jakoBć kopii, ich iloBć, kolor i rozmiar
oraz rozpocz8ć kopiowanie.

6

Send Fax (Wy lij Faks): Słuy do wysyłania faksów.

7

Maintain Printer (Konserwacja drukarki): Uruchamia program
narz'dziowy HP Inkjet Utility, który umoliwia wykonanie
czyszczenia i wyrównania pojemników z tuszem, kontrol'
poziomu tuszu, drukowanie strony testowej lub próbnej,
zarejestrowanie drukarki lub uzyskanie informacji dotycz8cych
wsparcia technicznego.

8

View and Print (Podgl#d i Wydruk): Otwiera okno Galeria
Obrazów i Fotografii HP, w którym mona przegl8dać
i edytować obrazy.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 2

8

background image

3

9