HP Officejet 4110 - korzystanie z urządzenia hp officejet za pośrednictwem komputera

background image

korzystanie z urz#dzenia hp officejet za po rednictwem
komputera

JeBli instalacj' oprogramowania urz8dzenia HP Officejet przeprowadzono
zgodnie ze wskazówkami na Plakacie Instalacyjnym, wszystkie funkcje
urz8dzenia HP Officejet b'd8 dost'pne z Nawigatora HP.