HP Officejet 4110 - początek pracy

background image

pocz#tek pracy

Poszczególne funkcje urz8dzenia mona wł8czać przy uyciu panelu
przedniego lub oprogramowania HP Officejet.

Nawet jeBli urz8dzenie HP Officejet nie zostanie podł8czone do komputera,
moliwe jest kopiowanie dokumentów lub zdj'ć oraz wysyłanie faksu
bezpoBrednio z panelu przedniego. Za pomoc8 przycisków na panelu
przednim i systemu menu mona zmieniać wiele ustawieH urz8dzenia.