HP Officejet 4110 - skanowanie oryginału

background image

skanowanie oryginału

Skanowanie mona rozpocz8ć z urz8dzenia HP Officejet lub za pomoc8
oprogramowania HP Officejet w komputerze.

Dalsze informacje na temat skanowania obrazów i dokumentów przy pomocy
oprogramowania HP Officejet znajduj8 si' w sekcji skanowanie obrazów
i dokumentów w Pomocy dla programu Obrazy i Fotografie HP.

skanowanie oryginału hp officejet

1

UmieBć oryginał w automatycznym podajniku dokumentów (ADF).
Dalsze informacje na ten temat mona znaleJć w sekcji ładowanie
oryginałów na str. 9.

2

NaciBnij przycisk Skanuj.

3

Wybierz miejsce docelowe dla funkcji Skanuj Do, naciskaj8c przycisk

lub

, ewentualnie wielokrotnie naciskaj8c przycisk Skanuj.

DomyBlnym miejscem docelowym jest Galeria Obrazów i Fotografii HP.
Na liBcie Skanuj Do pojawi8 si' wszystkie aplikacje znajduj8ce si' w
komputerze, obsługiwane przez HP Officejet.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 5

24

4

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.
Oryginał zostanie zeskanowany, a obraz przesłany do wybranego
miejsca przeznaczenia.
Dalsze informacje na temat korzystania z Galerii Obrazów i Fotografii HP
znajduj8 si' w cz'Bci zarz#dzanie obrazami w sekcji korzystanie z
oprogramowania.