HP Officejet 4110 - korzystanie z funkcji skanowania

background image

korzystanie z funkcji skanowania

Skanowanie to proces przekształcania obrazów i tekstu do postaci
elektronicznej wykorzystywanej przez komputer. Skanować mona zdj'cia oraz
dokumenty tekstowe.

Dzi'ki temu, e zeskanowany tekst lub obraz jest w postaci elektronicznej,
moliwe jest przeniesienie go do edytora tekstu lub programu graficznego
i modyfikowanie stosownie do potrzeb. Moliwe jest:

Zeskanowanie zdj'ć dzieci i wysłanie ich poczt8 elektroniczn8 do
rodziny, tworzenie zbioru zdj'ć domu lub biura lub tworzenie
elektronicznego albumu.

Zeskanowanie tekstu z artykułu do edytora tekstu i doł8czenie do
tworzonego sprawozdania, dzi'ki czemu nie trzeba go przepisywać.

Wskazówka: Aby mona było korzystać z funkcji skanowania,
urz8dzenie HP Officejet oraz komputer musz8 być ze sob8
poł8czone i musz8 być wł8czone. Oprócz tego, przed
przyst8pieniem do skanowania na komputerze powinno zostać
zainstalowane i uruchomione oprogramowanie dla urz8dzenia
HP Officejet. Aby w systemie Windows sprawdzić, czy program
HP Officejet jest uruchomiony, poszukaj ikony stanu w zasobniku
systemowym. W systemie Macintosh, oprogramowanie
urz8dzenia HP Officejet zawsze działa.

Uwaga: Skanowanie w wysokiej rozdzielczoBci (600 dpi i wi'cej)
wymaga wiele wolnego miejsca na twardym dysku. JeBli iloBć dost'pnego
miejsca jest niewystarczaj8ca, system moe si' zawiesić.