HP Officejet 4110 - kopiowanie zdjęć

background image

kopiowanie zdj!ć

Podczas kopiowania zdj'ć naley wybrać odpowiednie opcje rodzaju papieru
i poprawy jakoBci zdj'ć.

1

UmieBć zdj'cie w automatycznym podajniku dokumentu (ADF).
Aby uzyskać wi'cej informacji na ten temat, zob. ładowanie oryginałów.

2

JeBli uywasz papieru fotograficznego, umieBć go w podajniku papieru.

3

Naciskaj przycisk Kopiuj, dopóki nie zostanie wyBwietlona opcja Rodzaj
Papieru.

4

Naciskaj przycisk

, a zostanie wyBwietlona opcja Premium Photo,

a nast'pnie naciBnij przycisk Enter, aby j8 wybrać.

5

Naciskaj przycisk Kopiuj, dopóki nie zostanie wyBwietlone opcja Poprawa
Jako ci.

6

Naciskaj przycisk

, a zostanie wyBwietlona opcja Zdj!cie,

a nast'pnie naciBnij przycisk Enter, aby j8 wybrać.

7

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.

Wskazówka: Aby automatycznie powi'kszyć zdj'cie do
rozmiarów strony, skorzystaj z funkcji Dopasuj Zdj!cie do Strony.