HP Officejet 4110 - dopasowanie kopii do strony

background image

dopasowanie kopii do strony

Z funkcji Dopasuj Zdj!cie do Strony skorzystaj wówczas, gdy chcesz
automatycznie powi'kszyć lub zmniejszyć oryginał do formatu Letter lub A4.
Korzystaj8c z tej funkcji mona powi'kszyć małe zdj'cie do rozmiarów strony,
jak pokazano poniej. Korzystanie z funkcji Dopasuj Zdj!cie do Strony moe
zapobiec niepo8danemu przyci'ciu marginesów tekstu lub zdj'ć.

background image

instrukcja obsługi

korzystanie z funkcji kopiowania

21

1

UmieBć oryginał w automatycznym podajniku ADF.
Dalsze informacje na ten temat mona znaleJć w sekcji ładowanie
oryginałów na str. 9.

2

NaciBnij przycisk Dopasuj Zdj!cie do Strony.

Uwaga: Po naciBni'ciu przycisku Dopasuj Zdj!cie do Strony nie naley
naciskać przycisku Faksuj, Kopiuj ani Skanuj.

3

Naciskaj

, dopóki nie zostanie wyBwietlony odpowiedni rodzaj

papieru, a nast'pnie naciBnij Enter, aby go wybrać.

4

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.