HP Officejet 4110 - zwiększanie szybkości lub jakości kopiowania

background image

zwi!kszanie szybko ci lub jako ci kopiowania

Urz8dzenie HP Officejet posiada trzy opcje wpływaj8ce na szybkoBć i jakoBć
kopiowania.

Opcja Najlepsza zapewnia najwysz8 jakoBć dla wszystkich rodzajów
papieru. Opcja Najlepsza powoduje, e kopiowanie jest wolniejsze ni
w przypadku pozostałych ustawieH jakoBci.

Opcja Normalna zapewnia wysok8 jakoBć wydruków i jest zalecana dla
wi'kszoBci zadaH kopiowania. Opcja Normalna umoliwia szybsze
kopiowanie ni opcja Najlepsza.

Opcja Szybka umoliwia szybsze kopiowanie ni ustawienie Normalna.
JakoBć tekstu jest porównywalna z ustawieniem Normalna, natomiast
grafika moe być niszej jakoBci. Uycie opcji Szybka powoduje równie
zmniejszenie cz'stotliwoBci wymiany pojemników z tuszem z powodu
mniejszego zuycia atramentu.

1

Załaduj oryginał.

2

Naciskaj przycisk Kopiuj, a zostanie wyBwietlona opcja Jako ć Kopii.

3

Naciskaj

, a zostan8 wyBwietlone wybrane ustawienia jakoBci,

a nast'pnie naciBnij przycisk Enter, aby je wybrać.

4

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.