HP Officejet 4110 - zmniejszanie lub powiększanie kopii

background image

zmniejszanie lub powi!kszanie kopii

Kopi' mona zmniejszać i powi'kszać za pomoc8 polecenia Zmniejsz/
Powi!ksz.

Aby uzyskać wi'cej informacji na temat dodatkowych funkcji kopiowania, takich
jak Dopasuj do Strony, zobacz wykonywanie specjalnych zada' kopiowania na
str. 20.

1

Naciskaj przycisk Kopiuj, a zostanie wyBwietlona opcja Zmniejsz/
Powi!ksz.

2

Naciskaj przycisk

, dopóki nie zostanie wyBwietlona opcja Zmniejsz/

Powi'ksz, a nast'pnie naciBnij przycisk Enter, aby j8 wybrać.

3

JeBli wybierzesz opcj' Niestandardowy 100%, pojawi si' Ustaw Rozmiar
Niestandardowy. Wybierz rozmiar uywaj8c przycisków strzałek lub
wpisuj8c wartoBć za pomoc8 klawiatury.

background image

instrukcja obsługi

korzystanie z funkcji kopiowania

19

4

Po pojawieniu si' odpowiedniej wartoBci procentowej naciBnij przycisk
Enter.

5

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.