HP Officejet 4110 - zmiana ustawień dotyczących wszystkich zadań kopiowania

background image

zmiana ustawie' dotycz#cych wszystkich zada' kopiowania

Najcz'Bciej uywane ustawienia kopiowania mona zachować, zapisuj8c je
jako domyBlne. MoliwoBć ta obejmuje wprowadzanie zmian w opcjach
kopiowania, takich jak: Rodzaj Papieru i Rozmiar Papieru, jak równie w innych
ustawieniach kopiowania dost'pnych z panelu przedniego, np. Liczba Kopii
i Jako ć Kopii.

1

WprowadJ 8dane zmiany w opcjach kopiowania.

2

Naciskaj przycisk Kopiuj, dopóki nie zostanie wyBwietlona opcja Nowe
Ustawienia Domy lne.

3

Naciskaj przycisk

, dopóki nie pojawi si' Tak.

4

NaciBnij przycisk Enter, aby ustawić opcje jako domyBlne.
Ustawienia zostan8 zapisane.