HP Officejet 4110 - poprawa jakości tekstu i kolorów zdjęć

background image

poprawa jako ci tekstu i kolorów zdj!ć

Aby zwi'kszyć ostroBć kraw'dzi czarnego tekstu, uyj opcji Tekst, aby
zwi'kszyć wyrazistoBć jasnych kolorów na zdj'ciu – wybierz opcj' Zdj!cie, jeBli
oryginał zawiera tekst oraz zdj'cie – uyj opcji Mieszane. Aby wył8czyć opcje
polepszania jakoBci kopii, wybierz Brak.

Opcja poprawy jakoBci Tekst jest domyBlna. W przypadku wyst8pienia
poniszych efektów opcj' Tekst mona wył8czyć, wybieraj8c opcj' Zdj!cie,
Mieszane lub Brak:

Rozproszone kolorowe kropki otaczaj8 fragmenty tekstu na kopiach.

Due czarne litery wygl8daj8 jak poplamione (nie s8 gładkie).

Cienkie kolorowe obiekty lub linie zawieraj8 czarne fragmenty.

Na obszarach jasnych lub Brednioszarych wyst'puj8 poziome ziarniste lub
białe pasma.

1

Naciskaj przycisk Kopiuj, dopóki nie zostanie wyBwietlona opcja Poprawa
Jako ci.

2

Naciskaj przycisk

, a zostanie wyBwietlona 8dana opcja poprawy

jakoBci (Tekst, Zdj!cie, Mieszane lub Brak).

3

NaciBnij przycisk Enter, aby zaakceptować ustawienie.

4

NaciBnij Start, Mono lub Start, Kolor.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 4

20