HP Officejet 4110 - tworzenie kopii

background image

tworzenie kopii

Kopie mona wykonywać przy uyciu panelu przedniego urz8dzenia
HP Officejet lub za pomoc8 oprogramowania HP Officejet zainstalowanego na
komputerze. Wiele spoBród funkcji kopiowania jest dost'pnych przy uyciu obu
tych metod. Jednak dost'p do specjalnych funkcji kopiowania jest łatwiejszy
przy uyciu oprogramowania.

Wszystkie ustawienia kopiowania wybierane z panelu przedniego s8 zerowane
po upływie dwóch minut od zakoHczenia kopiowania przez urz8dzenie
HP Officejet, chyba e ustawienia te zostan8 zapisane jako domyBlne, zgodnie
z instrukcjami z sekcji zmiana ustawie' dotycz#cych wszystkich zada'
kopiowania na str. 20.