HP Officejet 4110 - korzystanie z funkcji kopiowania

background image

korzystanie z funkcji kopiowania

Funkcje kopiowania umoliwiaj8 wykonywanie nast'puj8cych zadaH:

Wykonywanie kolorowych i czarno-białych kopii wysokiej jakoBci.

Zmniejszanie i powi'kszanie kopii od 25% do 200% lub od 50% do
200% rozmiaru oryginału (zalenie od modelu).

RozjaBnianie lub przyciemnianie kopii, wybieranie liczby kopii oraz
okreBlanie jakoBci wykonywanych kopii.

Korzystanie ze specjalnych funkcji kopiowania, które umoliwiaj8
drukowanie wysokiej jakoBci zdj'ć przy uyciu specjalnego papieru
fotograficznego oraz tworzenie prezentacji na foliach.