HP Officejet 4110 - zmiana wzorca sygnału dzwonka (dzwonienie dystynktywne)

background image

zmiana wzorca sygnału dzwonka (dzwonienie dystynktywne)

Dzwonienia dystynktywne jest to funkcja oferowana przez operatorów
telefonicznych, umoliwiaj8ca podł8czenie kilku numerów na jednej linii.
Kady numer ma własny wzorzec dzwonka. JeBli ta usługa jest niedost'pna,
zastosuj domyBlny wzorzec dzwonka, czyli Wszystkie Dzwonki.

Podł8czaj8c urz8dzenie HP Officejet do linii z dzwonieniem dystynktywnym,
zwróć si' do operatora telefonicznego o przypisanie jednego wzorca dzwonka
do rozmów, a innego do faksów (dla faksu najlepsze s8 dzwonki podwójne lub
potrójne).

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 4, a nast'pnie 2.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Zaawansowane Ustawienia
Faksu i wybranie opcji Wzorzec Sygnału Dzwonka.

3

Naciskaj

, aby przewin8ć opcje: Wszystkie Dzwonki, Pojedyncze,

Podwójne, Potrójne i Podwójne i Potrójne.

4

Po pojawieniu si' wzorca ustalonego dla danego numeru przez operatora
naciBnij Enter.

Wskazówka: W przypadku faksów zaleca si' korzystanie z
dzwonków Podwójnych lub Potrójnych.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 6

34