HP Officejet 4110 - ustawianie automatycznego zmniejszania

background image

ustawianie automatycznego zmniejszania

Ustawienie to okreBla, jak ma post8pić urz8dzenie HP Officejet po odebraniu
faksu o wymiarach przekraczaj8cych domyBlny rozmiar papieru. JeBli ustawienie
jest wł8czone (domyBlnie), obraz zostanie tak zmniejszony, aby zmieBcił si' na
jednej stronie. JeBli ustawienie jest wył8czone, dane nie mieszcz8ce si' na
pierwszej stronie zostan8 wydrukowane na drugiej stronie.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 4, a nast'pnie 5.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Zaawansowane Ustawienia
Faksu i wybranie opcji Automatyczne Zmniejszanie.

3

NaciBnij

, aby przeł8czyć ustawienie na Wł#czone lub Wył#czone.

4

NaciBnij przycisk Enter, aby zaakceptować wybrane ustawienie.