HP Officejet 4110 - stosowanie trybu korekcji błędów

background image

stosowanie trybu korekcji bł!dów

Tryb Korekcji Bł'dów (ECM) eliminuje utrat' danych spowodowan8 słab8
jakoBci8 poł8czenia dzi'ki wykrywaniu bł'dów pojawiaj8cych si' podczas
transmisji i automatycznemu 8daniu retransmisji bł'dnego pakietu danych.
Nie ma to wpływu na opłaty telekomunikacyjne; mog8 one nawet zmaleć, jeBli
poł8czenie jest dobrej jakoBci. W przypadku słabego poł8czenia tryb korekcji
bł'dów spowoduje wydłuenie czasu transmisji i zwi'kszenie opłat, ale
przesyłanie danych jest o wiele pewniejsze. Wył8cz tryb korekcji bł'dów
(domyBlnie jest on wł8czony) tylko wówczas, jeBli znacznie wzrosn8 opłaty
telekomunikacyjne i nie przeszkadza Ci utrata jakoBci w zamian za oszcz'dnoBć
na opłatach.

zmiana ustawie' trybu korekcji bł!dów z panelu przedniego

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 4, a nast'pnie 7.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Zaawansowane Ustawienia
Faksu i wybranie opcji Tryb Korekcji Bł!dów.

3

NaciBnij

, aby przeł8czyć ustawienie na Wł#czone lub Wył#czone.

4

NaciBnij przycisk Enter, aby zaakceptować wybrane ustawienie.

background image

instrukcja obsługi

korzystanie z funkcji faksu

33