HP Officejet 4110 - regulacja głośności

background image

regulacja gło no ci

Urz8dzenie HP Officejet posiada trójstopniow8 regulacj' głoBnoBci dzwonka
i sygnału w głoBniku. GłoBnoBć dzwonka to poziom głoBnoBci sygnału
wywołania. GłoBnoBć sygnału w głoBniku jest to poziom głoBnoBci pozostałych
sygnałów, takich jak tony wybierania i faksowania. DomyBlne ustawienie to
Cicho.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 3, a nast'pnie 6.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Podstawowe Ustawienia Faksu
i wybranie opcji Gło no ć Dzwonka i Brz!czyka.

3

NaciBnij przycisk

, aby wybrać jedn8 z nast'puj8cych opcji: Cicho,

Gło no lub Wył#czone.

4

NaciBnij przycisk Enter, aby zaakceptować wybrane ustawienie.