HP Officejet 4110 - edycja i anulowanie przekazywania faksów

background image

edycja i anulowanie przekazywania faksów

Po wł8czeniu funkcji przekierowywania moe si' okazać, e trzeba zmienić
numer, na który przekazywane s8 faksy, lub godziny rozpocz'cia i zatrzymania
przekazywania. Moesz chcieć całkiem anulować przekazywanie faksów.
Wykonaj ponisze kroki, aby edytować albo wył8czyć przekazywanie faksów.

edycja ustawie' przekazywania faksów z panelu przedniego

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 3, a nast'pnie 7.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Podstawowe Ustawienia Faksu,
a nast'pnie wybranie opcji Przesyłanie Faksu – Tylko Mono.

3

Po chwili na wyBwietlaczu pojawi si' komunikat Przekazywanie
WŁQCZONE, 1=Edytuj, 2=Anuluj. NaciBnij 1, aby zmodyfikować numer,
na który b'd8 przekazywane faksy lub zmienić godziny rozpocz'cia
i zatrzymania. Post'puj zgodnie ze wskazówkami na wyBwietlaczu.

anulowanie przekazywania faksów z panelu przedniego

NaciBnij przycisk Anuluj.
LUB
Wykonaj kroki opisane w sekcji edycja i anulowanie przekazywania
faksów na str. 32. Kiedy na wyBwietlaczu pojawi si' komunikat
Przekazywanie WŁQCZONE, 1=Edytuj, 2=Anuluj, naciBnij przycisk 2, aby
anulować przekazywanie faksów.