HP Officejet 4110 - planowanie faksu

background image

planowanie faksu

Moesz zaplanować wysłanie czarno-białego faksu póJniej w ci8gu dnia
(np. wtedy, kiedy linie telefoniczne nie b'd8 obci8one). Korzystaj8c z panelu
przedniego mona wybrać pojedynczego odbiorc'.

Z chwil8 upłyni'cia ustalonej godziny faks zostanie wysłany automatycznie
natychmiast po uzyskaniu poł8czenia.

1

Załaduj oryginały do podajnika automatycznego (ADF).

2

WprowadJ numer faksu z klawiatury lub naciskaj przycisk Szybkie
Wybieranie, dopóki nie pojawi si' odpowiednia pozycja szybkiego
wybierania.

3

NaciBnij przycisk Enter.

4

Naciskaj przycisk Faksuj, aby przewin8ć opcje faksu.

5

Zatrzymaj przewijanie po wyBwietleniu menu Jak przesłać faks.

6

Naciskaj

, aby przewin8ć opcje ustawieH.

7

Zatrzymaj przewijanie po wyBwietleniu opcji Wy lij Faks PóLniej.

8

NaciBnij przycisk Enter.

9

Korzystaj8c z klawiatury numerycznej, wprowadJ Godzin! Wysłania.

10 Po wyBwietleniu monitu, naciBnij przycisk 1, aby wybrać opcj' AM

(przed południem) lub przycisk 2, aby wybrać opcj' PM (po południu).

11 Po pojawieniu si' komunikatu Zapisać Faks?, naciBnij 1, aby wybrać opcj'

Tak, lub 2, aby wybrać opcj' Nie.
Po wybraniu opcji 1, dokument zostanie zeskanowany do pami'ci i
wysłany o wyznaczonej godzinie. Po wybraniu opcji 2, jeBli oryginały nie
zostały załadowane, przed wyznaczon8 godzin8 wysłania wyBwietlony
zostanie komunikat przypominaj8cy o koniecznoBci załadowania
oryginału.

12 NaciBnij Start, Mono.