HP Officejet 4110 - wysyłanie faksu

background image

wysyłanie faksu

Istnieje wiele konfiguracji umoliwiaj8cych wysłanie faksu. Nale8 do nich:

wysyłanie papierowych faksów (z panelu przedniego lub z komputera),

wysyłanie papierowych faksów ze stron8 tytułow8 utworzon8 w
komputerze (z komputera),

wysyłanie pliku ze stron8 tytułow8 lub bez (z komputera),

wysyłanie strony tytułowej utworzonej w komputerze jako
jednostronicowego faksu (z komputera).

Uwaga: Informacje na temat wysyłania faksu z komputera mona znaleJć
w Pomocy dla programu Obrazy i Fotografie HP.

Uwaga: DomyBlnie urz8dzenie HP Officejet drukuje sprawozdanie jedynie
w przypadku wyst8pienia problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksu.
Po zakoHczeniu kadej transmisji na wyBwietlaczu na panelu przednim
pojawia si' na krótko komunikat informuj8cy, e faks został wysłany.
JeBli potrzebujesz drukowanego potwierdzenia o wysłanych faksach,
zapoznaj si' z informacjami o opcjach sprawozdaH, zawartymi w sekcji
drukowanie sprawozda' na str. 28.

Uwaga: Ustaw dat' i godzin', jeBli nie zrobiono tego wczeBniej.
Patrz sekcja ustawianie daty i godziny na str. 35.