HP Officejet 4110 - wprowadzanie tekstu

background image

Po wyBwietleniu monitu podaj swoje nazwisko lub nazw' firmy. Skorzystaj
ze wskazówek podanych w nast'pnej sekcji – wprowadzanie tekstu.

4

NaciBnij przycisk Enter.

5

Korzystaj8c z klawiatury numerycznej, wprowadJ numer faksu.

6

NaciBnij przycisk Enter.

wprowadzanie tekstu

Poniszy wykaz zawiera wskazówki dotycz8ce wprowadzania tekstu za
pomoc8 klawiatury na panelu przednim.

NaciBnij przycisk klawiatury odpowiadaj8cy literom nazwy.

Naciskaj przycisk kilkakrotnie, aby zobaczyć najpierw du8, a nast'pnie
mał8 liter'.

Po wyBwietleniu właBciwej litery, naciBnij przycisk

, a nast'pnie

naciBnij przycisk odpowiadaj8cy nast'pnej literze w nazwie. Ponownie
kilkakrotnie naciskaj przycisk, a zostanie wyBwietlona właBciwa litera.

Aby wstawić spacj', naciBnij przycisk Spacja (#).

W celu wprowadzenia symbolu, np. @, naciBnij przycisk Symbole (*), aby
przewin8ć list' dost'pnych symboli.

Po wprowadzeniu bł'dnego znaku, naciBnij przycisk

, aby go usun8ć,

a nast'pnie wprowadJ prawidłowy znak.

Po wprowadzeniu całego tekstu naciBnij przycisk Enter, aby zachować
wprowadzone dane.

ABC

Te litery odpowiadaj8 temu przyciskowi itd.

2

JKL

Aby uzyskać ten znak: J

j

Kk

L

l

5

5

Naciskaj przycisk 5
podan8 liczb' razy

1

2

3

4

5

6

7

background image

instrukcja obsługi

korzystanie z funkcji faksu

37