HP Officejet 4110 - ustawianie nagłówka faksu

background image

ustawianie nagłówka faksu

Aby w nagłówku wpisać swoj8 nazw'/nazwisko i numer faksu, wykonaj
nast'puj8ce kroki.

Uwaga: Na W'grzech kod identyfikacji abonenta (nagłówek faksu) moe
być ustawiany i zmieniany tylko przez osoby upowanione. Aby uzyskać
dalsze informacje, skontaktuj si' z autoryzowanym punktem sprzeday
produktów HP.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 3, a nast'pnie 2.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Podstawowe Ustawienia Faksu i
wybranie opcji Nagłówek Faksu.

3