HP Officejet 4110 - ustawianie daty i godziny

background image

ustawianie daty i godziny

Wykonaj te czynnoBci, aby r'cznie ustawić dat' i godzin'.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 3, a nast'pnie 1.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Podstawowe Ustawienia Faksu
i opcji Data i Godzina.

3

Wpisuj8c dat' i godzin' z klawiatury post'puj zgodnie z poleceniami na
wyBwietlaczu.

Wskazówka: Na oznaczenie roku uyj ostatnich dwóch cyfr.

Wskazówka: Przy wprowadzaniu jednocyfrowych dat i godzin
poprzedJ je zerem: np. 03:45 lub 08-03-02.

Kiedy skoHczysz, na wyBwietlaczu pojawi si' data i godzina.

Ostrze)enie! Odł8czenie zasilania od urz8dzenia HP Officejet spowoduje
utrat' ustawieH daty i godziny. Nazwa i numer faksu zostan8 jednak
zachowane.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 6

36