HP Officejet 4110 - usuwanie ustawień szybkiego wybierania

background image

usuwanie ustawie' szybkiego wybierania

Aby usun8ć pojedyncz8 pozycj' szybkiego wybierania, wykonaj
nast'puj8ce czynnoBci.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 2, a nast'pnie ponownie 2.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Ustaw. Szybkiego Wybierania, a
nast'pnie wybranie opcji Usu' Szybkie Wybieranie.

3

Naciskaj przycisk

, dopóki nie pojawi si' indywidualna pozycja,

któr8 chcesz usun8ć, a nast'pnie naciBnij Enter.