HP Officejet 4110 - tworzenie indywidualnych ustawień szybkiego wybierania

background image

tworzenie indywidualnych ustawie' szybkiego wybierania

Istnieje moliwoBć wprowadzenia cz'sto uywanych numerów faksów.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 2, a nast'pnie 1.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Ustaw. Szybkiego Wybierania,
a nast'pnie wybranie opcji Osoba – Szybkie Wybieranie.

3

NaciBnij przycisk Enter.
Na wyBwietlaczu pojawi si' pierwsza wolna pozycja szybkiego
wybierania.

4

NaciBnij przycisk Enter, aby wybrać wyBwietlan8 pozycj' szybkiego
wybierania.

5

WprowadJ Numer Faksu, który ma być przypisany do danej pozycji,
a nast'pnie naciBnij przycisk Enter.
Numer faksu moe zawierać maksymalnie 50 cyfr.

Wskazówka!Aby wprowadzić trzysekundow8 pauz' mi'dzy
cyframi numeru, naciBnij przycisk Symbole, aby wyBwietlić
myBlnik.

6

WprowadJ nazwisko osoby lub nazw' firmy, a nast'pnie naciBnij
przycisk Enter.
Nazwa moe mieć maksymalnie 13 znaków.
Dalsze informacje na ten temat mona znaleJć w sekcji wprowadzanie
tekstu na str. 36.

7

Po pojawieniu si' napisu Nast!pna Pozycja? naciBnij przycisk 1 (Tak), aby
ustawić nast'pny numer lub 2 (Nie), aby opuBcić ekran opcji.

background image

instrukcja obsługi

korzystanie z funkcji faksu

35