HP Officejet 4110 - ustawianie liczby dzwonków do odebrania

background image

ustawianie liczby dzwonków do odebrania

Moliwe jest okreBlenie iloBci dzwonków, po jakiej urz8dzenie HP Officejet
automatycznie odbierze telefon. Po uruchomieniu Kreatora Instalacji Faksu iloBć
ta jest ustawiana automatycznie.

Aby urz8dzenie HP Officejet nie odbierało telefonu, ustaw opcj' Dzwonków do
Odebrania na Brak Odpowiedzi.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 3, a nast'pnie ponownie 3.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Podstawowe Ustawienia Faksu
i wybranie opcji Dzwonków do Odebrania.

3

Wybierz iloBć dzwonków za pomoc8 klawiszy strzałek i naciBnij Enter.