HP Officejet 4110 - ręczne odbieranie faksu

background image

r!czne odbieranie faksu

Przed r'cznym odebraniem faksu, w urz8dzeniu HP Officejet zaleca si' usun8ć
wszelkie oryginały z szyby, eby nie zostały przypadkowo zeskanowane.

SprawdJ, czy opcja Dzwonków do Odebrania jest ustawiona na Brak
Odpowiedzi.

1

Gdy urz8dzenie HP Officejet zadzwoni, podnieB słuchawk' telefonu
podł8czonego do tej samej linii telefonicznej, co urz8dzenie HP Officejet.

2

Po usłyszeniu sygnałów faksu naciBnij Start, Mono lub Start, Kolor lub –
odbieraj8c faks z dodatkowego telefonu (podł8czonego do tej samej linii,
co urz8dzenie HP Officejet, ale nie bezpoBrednio do niego) – naciBnij
klawisze 1 2 3 w telefonie.

3

Na koniec odłó słuchawk'.