HP Officejet 4110 - odbieranie faksów

background image

odbieranie faksów

Urz8dzenie HP Officejet jest ustawione na automatyczne drukowanie
odebranych faksów. JeBli odebrany faks ma rozmiar legal, a urz8dzenie
HP Officejet nie jest w danym momencie skonfigurowane do korzystania z tego
rozmiaru, nast8pi automatyczne zmniejszenie rozmiaru faksu, aby zmieBcił si'
na załadowanym papierze. Dalsze informacje na ten temat mona znaleJć w
sekcji ustawianie automatycznego zmniejszania na str. 33.

JeBli do tej samej linii co urz8dzenie HP Officejet podł8czona jest automatyczna
sekretarka, konieczne moe si' okazać ustawienie liczby dzwonków
wymaganych przed HP Officejet rozpocz'ciem odbierania faksu. DomyBlna
liczba dzwonków do odebrania faksu przez urz8dzenie HP Officejet wynosi 5.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 6

28