HP Officejet 4110 - menu faksu

background image

menu faksu

Ponisze opcje s8 dost'pne po naciBni'ciu przycisku Faksuj.

Podaj Numer
Faksu lub
Szybkie
Wybieranie

Wysoka
Bardzo
Wysoka
Fotograficzna
Standardowa

Numer Faksu

Rozdzielczoć

Janiej/
Ciemniej

Podaj numer faksu lub pozycj' szybkiego wybierania.
Po naciBni'ciu przycisku

Faksuj

:

NaciBnij przyciski

oraz

, aby przejBć do odpowiedniej opcji.

NaciBnij przycisk

Enter

, aby zaakceptować ustawienie.

Nie
Tak

WyBlij Faks Teraz
Faks z Pami'ci
WyBlij Faks
PóJniej
Odpytywanie do
Odbioru

Jak Przesłać
Faks

Nowe
Ustawienia
Domylne

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 6

38