HP Officejet 4110 - ręczne tworzenie sprawozdań

background image

r!czne tworzenie sprawozda'

To ustawienie umoliwia r'czne drukowanie sprawozdaH. Z komputera mona
wydrukować tylko List' Szybkiego Wybierania i Dziennik Faksu.

drukowanie sprawozda' z panelu przedniego

1

NaciBnij przycisk Ustawienia, a nast'pnie 1.
Wybrane zostanie menu Drukuj Raport.

2

Naciskaj przycisk

, aby przewin8ć list' zawieraj8c8 nast'puj8ce

rodzaje sprawozdaH:
– Ostatnia Transakcja – zawiera szczegóły dotycz8ce ostatniej operacji

faksowania.

– Dziennik Faksu – dziennik ostatnich 30 operacji faksowania.
– Lista Numerów Szybkiego Wybierania – zawiera list'

zaprogramowanych pozycji szybkiego wybierania.

– Raport z Autotestu – pomocny w diagnostyce problemów z

drukowaniem i wyrównaniem pojemników z tuszem. Dalsze informacje
na ten temat mona znaleJć w sekcji drukowanie raportu z autotestu
na str. 40.

– Ustawienia Sprawozda' Automatycznych – zawiera ustawienia

sprawozdaH automatycznych opisane w sekcji automatyczne
tworzenie sprawozda' na str. 28.

3

Kiedy wyBwietlone zostanie odpowiednie sprawozdanie, naciBnij
przycisk Enter.