HP Officejet 4110 - automatyczne tworzenie sprawozdań

background image

automatyczne tworzenie sprawozda'

To ustawienie pozwala skonfigurować urz8dzenie HP Officejet w taki sposób,
aby automatycznie drukowane były sprawozdania o bł'dach i potwierdzenia.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 1, a nast'pnie 5.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Drukuj Raport i wybranie opcji
Ustawienia Sprawozda' Automatycznych.

background image

instrukcja obsługi

korzystanie z funkcji faksu

29

3

Naciskaj przycisk

, aby przewin8ć list' zawieraj8c8 nast'puj8ce

rodzaje sprawozdaH:
– Ka)dy Bł#d – drukowany po wyst8pieniu jakiegokolwiek bł'du

faksowania (domyBlne).

– Bł#d Wysyłania – drukowany po wyst8pieniu bł'du transmisji.
– Bł#d Odbioru – drukowany po wyst8pieniu bł'du odbioru.
– Wszystkie Faksy – drukowany jako potwierdzenie kadego wysłania

lub odebrania faksu.

– Tylko Wy lij – drukowany kadorazowo po wysłaniu faksu.
– Wył#czone – sprawozdania faksu nie s8 drukowane.

4

Kiedy wyBwietlone zostanie odpowiednie sprawozdanie, naciBnij
przycisk Enter.