HP Officejet 4110 - ustawianie szybkości przewijania

background image

ustawianie szybko ci przewijania

Opcja Szybko ć Przewijania umoliwia regulowanie tempa pojawiania si'
komunikatów na wyBwietlaczu panelu przedniego. Mona wybrać opcj'
Normalne, Szybkie albo Wolne. DomyBlne ustawienie to Normalne.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 5, a nast'pnie 6.
Spowoduje to wyBwietlenie kolejno menu Konserwacja i wybranie opcji
Ustaw Szybko ć Przewijania.

3

Naciskaj przycisk

, a zostanie wyBwietlona odpowiednia szybkoBć,

a nast'pnie naciBnij Enter.