HP Officejet 4110 - ustawianie czasu opóźnienia komunikatu

background image

ustawianie czasu opóLnienia komunikatu

Opcja OpóLnienie Monitu umoliwia regulowanie czasu, po upływie którego
wyBwietlany jest komunikat na panelu przednim. Mona wybrać opcj'
Normalne, Szybkie albo Wolne. DomyBlne ustawienie to Normalne.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 5, a nast'pnie 7.
Spowoduje to wyBwietlenie kolejno menu Konserwacja i wybranie opcji
Ustawianie Czasu OpóLnienia Monitu.

3

Naciskaj przycisk

,

a zostanie wyBwietlony czas opóJnienia,

a nast'pnie naciBnij Enter.

background image

instrukcja obsługi

konserwacja urz8dzenia hp officejet

45