HP Officejet 4110 - przywracanie ustawień fabrycznych

background image

przywracanie ustawie' fabrycznych

Istnieje moliwoBć przywrócenia oryginalnych ustawieH fabrycznych, według
których skonfigurowane było urz8dzenie HP Officejet w chwili zakupu.
Operacja ta powoduje przywrócenie wszystkich ustawieH fabrycznych poza
dat8 i ustawieniami skanera.

Ustawienia fabryczne mona przywrócić tylko przy uyciu panelu przedniego.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia.

2

NaciBnij przycisk 5, a nast'pnie 3.
Spowoduje to wyBwietlenie kolejno menu Konserwacja i wybranie opcji
Przywróć Ustawienia Fabryczne.
Ustawienia fabryczne zostan8 przywrócone.