HP Officejet 4110 - wyrównywanie pojemników z tuszem

background image

wyrównywanie pojemników z tuszem

Urz8dzenie HP Officejet kadorazowo przypomina o potrzebie wyrównania
pojemników po ich załoeniu lub wymianie. Wyrównywanie pojemników
z tuszem pozwala uzyskać wysok8 jakoBć wydruku.

Aby wyrównać pojemniki z tuszem po pojawieniu si' komunikatu:

1

Na panelu przednim naciBnij przycisk Enter.
Drukowana jest strona wyrównania pojemników z tuszem (wzór testowy).

2

UmieBć stron' wyrównania w automatycznym podajniku dokumentów
pomi'dzy prowadnicami szerokoBci papieru stron8 do zadrukowania
w dół, a nast'pnie ponownie naciBnij przycisk Enter.

3

Stron' testow8 wyrzuć lub zostaw do ponownego zadrukowania.

Aby wyrównać pojemniki w dowolnym innym momencie:

1

NaciBnij przycisk Ustawienia

2

NaciBnij przycisk 5, a nast'pnie 2.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Konserwacja i wybranie opcji
Wyrównywanie Pojemników z Tuszem.

3

NaciBnij przycisk Enter.
Drukowana jest strona wyrównania pojemników z tuszem (wzór testowy).

4

UmieBć stron' wyrównania w automatycznym podajniku dokumentów
pomi'dzy prowadnicami szerokoBci papieru stron8 do zadrukowania
w dół, a nast'pnie ponownie naciBnij przycisk Enter.

5

Stron' testow8 wyrzuć lub zostaw do ponownego zadrukowania.