HP Officejet 4110 - wymiana pojemników z tuszem

background image

wymiana pojemników z tuszem

Pojawiaj8ce si' na panelu przednim komunikaty zawiadamiaj8 o koniecznoBci
wymiany pojemników z tuszem.

Zobacz zamawianie pojemników z tuszem na wewn'trznej stronie tylnej
okładki, gdzie umieszczono informacje dotycz8ce zamawiania nowych
pojemników z tuszem.

1

Wył8cz urz8dzenie, a nast'pnie otwórz drzwiczki dost'pu do
pojemników z tuszem.
Karetka przesunie si' w dost'pne miejsce.

2

Po zatrzymaniu si' karetki zwolnij zatrzask, aby odblokować pojemnik
z tuszem i wyci8gnij go ku sobie.

TaBma plastikowa
z róowym
zakoHczeniem
(naley j8 usun8ć)

Styki miedziane

Dysze
zaklejone
taBm8

Styków miedzianych ani dysz nie wolno dotykać.

drzwiczki dost'pu do

pojemników z tuszem

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 7

42

Uwaga: ObecnoBć tuszu w szczelinach pojemnika nie stanowi powodu
do obaw.

3

Wyjmij nowy pojemnik z tuszem z opakowania i odsłoH dysze, delikatnie
usuwaj8c taBm', któr8 wolno chwytać wył8cznie za róowe zakoHczenie.

Przestroga! Styków miedzianych ani dysz nie wolno dotykać.

Aby unikn8ć wyschni'cia dysz, zainstaluj pojemnik z tuszem niezwłocznie
po usuni'ciu plastikowej taBmy.

4

Trzymaj8c pojemnik pod niewielkim k8tem wsuH go w odpowiednie
gniazdo, a zatrzaBnie si' w pozycji docelowej.

Przestroga! Nie naley sił8 wciskać pojemnika na miejsce, nie
pochylaj8c go. Pojemnik musi wsun8ć si' do gniazda pod
niewielkim k8tem.

Pojemnik z trójkolorowym tuszem umieBć po lewej, a pojemnik z czarnym
tuszem po prawej stronie.

background image

instrukcja obsługi

konserwacja urz8dzenia hp officejet

43

5

Zamknij drzwiczki dost'pu do pojemników z tuszem.