HP Officejet 4110 - czyszczenie pojemników z tuszem

background image

czyszczenie pojemników z tuszem

Funkcji tej naley uywać, gdy w Raporcie z Autotestu na dowolnym
z kolorowych pasków widoczne s8 smugi lub białe linie. Nie naley czyBcić
pojemników z tuszem, jeBli nie zachodzi taka potrzeba. Powoduje to
niepotrzebne zuywanie atramentu i skraca ywotnoBć dysz atramentowych.

1

NaciBnij przycisk Ustawienia

2

NaciBnij przycisk 5, a nast'pnie 1.
Spowoduje to kolejno wyBwietlenie menu Konserwacja i wybranie opcji
Czyszczenie Pojemników z Tuszem.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 7

44

Drukowana jest strona z wzorami. Trwa czyszczenie pojemników z tuszem.
Stron' testow8 wyrzuć lub zostaw do ponownego zadrukowania.
JeBli jakoBć kopii lub wydruku jest słaba nawet po oczyszczeniu
pojemników z tuszem, naley wymienić pojemnik, z którym s8 problemy.