HP Officejet 4110 - czyszczenie szyby

background image

czyszczenie szyby

Zabrudzenia szyby, takie jak Blady palców, smugi, włosy itd. zmniejszaj8
wydajnoBć i ujemnie wpływaj8 na dokładnoBć działania funkcji, np. Dopasuj
do Strony i Kopiuj.

1

Wył8cz urz8dzenie, wyjmij wtyczk' przewodu zasilania z gniazdka
i podnieB pokryw' skanera.

2

OczyBć szyb' przy uyciu mi'kkiej szmatki lub g8bki lekko zwilonej
Brodkiem do czyszczenia szkła nie zawieraj8cym składników Bciernych.

Przestroga! Nie uywaj Brodków Bciernych, acetonu, benzenu lub
czterochlorku w'gla, gdy zwi8zki te mog8 zniszczyć
urz8dzenie. BezpoBrednio na szybie nie naley umieszczać
płynów. Mog8 one dostać si' pod płyt' i uszkodzić urz8dzenie.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 7

40

3

Osusz szyb' irch8 lub g8bk8 celulozow8, aby zapobiec wyst'powaniu
plam.