HP Officejet 4110 - czyszczenie białego paska

background image

czyszczenie białego paska

Na białym pasku znajduj8cym si' pod pokryw8 skanera mog8 zbierać si'
róne pyłki.

1

Wył8cz urz8dzenie, wyjmij wtyczk' przewodu zasilania z gniazdka
i podnieB pokryw' skanera.

2

OczyBć biały pasek przy uyciu mi'kkiej szmatki lub g8bki lekko
zwilonej łagodnym roztworem mydła i ciepłej wody.

3

Umyj go delikatnie, aby zmi'kczyć osad; nie szoruj.

4

Osusz pasek przy uyciu irchy lub mi'kkiej szmatki.

Przestroga! Nie uywaj Bciereczek papierowych, poniewa
mog8 one porysować pasek.

5

JeBli pasek nadal jest zabrudzony, ponownie wykonaj powysze
czynnoBci, uywaj8c alkoholu izopropylowego i dokładnie wytrzyj pasek
wilgotn8 szmatk8, aby usun8ć pozostały alkohol.