HP Officejet 4110 - informacje na temat zgodności z przepisami

background image

informacje na temat zgodno ci z przepisami

Dodatkowe informacje prawne mona znaleJć w Pomocy dla programu Obrazy
i Fotografie HP. Informacje w niniejszej sekcji maj8 pierwszeHstwo przed informacjami
w Pomocy dla programu Obrazy i Fotografie HP.

doc statement / déclaration de conformité (Canada)

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites
applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Rčglement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le ministčre des Communications du Canada.
Niniejsze urz8dzenie cyfrowe nie przekracza norm klasy B dla emisji zakłóceH radiowych
z urz8dzeH cyfrowych zawartych w przepisach dotycz8cych zakłóceH radiowych
wydanych przez Kanadyjskie Ministerstwo Ł8cznoBci.

notice to users of the Canadian telephone network

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical
Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the
registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of
Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not
imply that Industry Canada approved the equipment.

Note: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any
combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer
Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.3B, based on FCC Part 68 test results.

wysoko ć

szeroko ć

gł!boko ć

masa (bez pojemników z
tuszem)

z zamkni!tym podajnikiem papieru i podajnikiem ADF

18,24 cm (7,18 cala)

42,58 cm (16,76 cala)

20,96 cm (8,25 cala)

3,4 kg (7,5 funta)

z otwartym podajnikiem ADF i podajnikiem papieru

26,16 cm (10,30 cala)

42,58 cm (16,76 cala)

47,09 cm (18,54 cala)

3,4 kg (7,5 funta)

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 9

52

komunikat dla u)ytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA)

Niniejszy wyrób przystosowany jest do współpracy z analogowymi sieciami
telefonicznymi w nast'puj8cych krajach/regionach:

ZgodnoBć z sieci8 zaley od ustawieH wybranych przez klienta, które musz8 zostać
zresetowane w celu uytkowania urz8dzenia w sieci telefonicznej w kraju/regionie innym
ni ten, w którym urz8dzenie zostało zakupione. JeBli konieczna jest dodatkowa pomoc
techniczna, naley skontaktować si' ze sprzedawc8 lub z firm8 Hewlett-Packard.
Niniejsze urz8dzenie zostało certyfikowane przez producenta zgodnie z Dyrektyw8
1999/5/EC (zał8cznik II) dla ogólnoeuropejskich podł8czeH do publicznej sieci
komutowanej (PSTN) dla pojedynczych urz8dzeH koHcowych. Niemniej jednak, ze
wzgl'du na rónice mi'dzy sieciami publicznymi w poszczególnych krajach/regionach,
certyfikat ten nie daje bezwarunkowej gwarancji skutecznego działania urz8dzenia na
kadym zakoHczeniu publicznej komutowanej sieci telefonicznej.
W przypadku wyst8pienia problemów naley najpierw skontaktować si' z dostawc8
sprz'tu.

geräuschemission

LpA < 70 dB
am Arbeitsplatz
im Normalbetrieb
nach DIN 45635 T. 19

Komunikat dla u)ytkowników w Korei

Niemcy

Wielka Brytania

Holandia

Francja

Hiszpania

Włochy

Belgia

Luksemburg

Szwecja

Austria

Dania

Irlandia

Norwegia

Finlandia

Szwajcaria

Grecja

Portugalia

background image

10

53