HP Officejet 4110 - rozszerzenie gwarancji

background image

rozszerzenie gwarancji

Rozszerzenie standardowej gwarancji fabrycznej do trzech lat za pomoc8 pakietu
HP SUPPORTPACK. Okres gwarancji rozpoczyna si' w dniu zakupu produktu,
a rozszerzon8 gwarancj' naley zakupić w ci8gu pierwszych 180 dni od daty zakupu
produktu. W ramach rozszerzonej gwarancji mona korzystać z telefonicznej obsługi
technicznej od poniedziałku do pi8tku w godzinach od 6:00 do 22:00 oraz w soboty
od 9:00 do 16:00 czasu MST. JeBli podczas rozmowy telefonicznej z punktem obsługi
technicznej okae si', e potrzebny jest produkt zast'pczy, firma HP wyBle go bezpłatnie
w nast'pnym dniu roboczym. Opcja dost'pna tylko w USA.
Aby uzyskać wi'cej informacji, naley zatelefonować pod numer 1-888-999-4747 lub
odwiedzić internetow8 witryn' firmy HP pod adresem:

http://www.hp.com/go/hpsupportpack

Poza obszarem USA naley dzwonić do miejscowego Punktu Obsługi Klientów HP. List'
numerów telefonicznych mi'dzynarodowych Punktów Obsługi Klientów mona znaleJć
w sekcji pomoc telefoniczna w innych cz! ciach wiata na str. 54.