HP Officejet 4110 - ograniczona gwarancja hewlett-packard

background image

ograniczona gwarancja hewlett-packard

zakres ograniczonej gwarancji

Firma Hewlett-Packard („HP") gwarantuje uytkownikowi („Uytkownik"), e kady
produkt HP Officejet 4100 Series („Produkt"), ł8cznie z odnoBnym oprogramowaniem,
akcesoriami, noBnikami i materiałami eksploatacyjnymi, b'dzie wolny od usterek
materiałowych i wad wykonania przez okres, który rozpoczyna si' w dniu zakupu przez
Uytkownika.
W przypadku Produktów programowych ograniczona gwarancja firmy HP dotyczy
wył8cznie nieprawidłowoBci w wykonywaniu instrukcji programowych. Firma HP nie
gwarantuje nieprzerwanego ani bezbł'dnego działania Produktu.
Ograniczona gwarancja HP obejmuje jedynie usterki wynikłe w toku normalnego
uytkowania Produktu i nie obejmuje adnych innych problemów, ł8cznie z tymi, które
spowodowane s8 (a) niewłaBciw8 konserwacj8 lub modyfikacj8, (b) współdziałaniem
z oprogramowaniem, akcesoriami, noBnikami lub materiałami eksploatacyjnymi nie
dostarczonymi lub nie autoryzowanymi przez HP lub (c) eksploatacj8 w warunkach
wykraczaj8cych poza parametry techniczne Produktu.
W przypadku Produktów sprz'towych, uytkowanie pojemników z tuszem, które nie
pochodz8 od firmy HP lub napełnianych ponownie nie ma wpływu na warunki gwarancji
udzielonej przez firm' HP Uytkownikowi ani na umow' serwisow8 zawart8 mi'dzy firm8
HP a Uytkownikiem. JeBli jednak usterka lub uszkodzenie Produktu wynikaj8 z uycia
pojemnika niepochodz8cego od firmy HP lub napełnionego ponownie, firma HP pobierze
standardow8 opłat' za robocizn' i cz'Bci potrzebne do usuni'cia usterki lub naprawy
Produktu.
JeBli firma HP zostanie zawiadomiona o usterkach Produktu w okresie trwania gwarancji,
to według własnego uznania naprawi lub wymieni wadliwy Produkt. JeBli robocizna nie
jest obj'ta ograniczon8 gwarancj8 firmy HP, za napraw' pobrana zostanie opłata w
standardowej wysokoBci.
JeBli firma HP nie b'dzie w stanie naprawić lub wymienić wadliwego Produktu obj'tego
gwarancj8 HP, to po powiadomieniu firmy HP o usterce, Uytkownikowi przysługiwać
b'dzie prawo do zwrotu ceny zakupu bez nadmiernej zwłoki.
Firma HP nie b'dzie zobowi8zana do naprawy lub wymiany Produktu lub zwrotu ceny
zakupu, dopóki Uytkownik nie zwróci wadliwego Produktu do firmy HP.
Kady produkt zast'pczy moe być nowy lub jak nowy, pod warunkiem, e jego
funkcjonalnoBć jest przynajmniej równa zast'powanemu produktowi.
Produkty firmy HP, ł8cznie z kadym Produktem, mog8 zawierać cz'Bci, elementy lub
materiały przywrócone do stanu funkcjonalnie równowanemu cz'Bciom nowym.
Ograniczona gwarancja na kady produkt jest wana w kadym kraju/regionie i na
kadym obszarze, gdzie firma HP moe zapewnić obsług' techniczn8 i gdzie sprzedaje
Produkt. Poziom usług gwarancyjnych moe rónić si' w zalenoBci od miejscowych
standardów. Firma HP nie b'dzie zobowi8zana do zmiany formy, przydatnoBci lub
funkcjonalnoBci Produktu w celu przystosowania go do działania w kraju/regionie lub na
obszarze, gdzie nigdy nie miał działać.

ograniczenia gwarancji

W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ MIEJSCOWE PRZEPISY, FIRMA HP ANI JEJ
DOSTAWCY NIE UDZIELAJe fADNEJ INNEJ GWARANCJI ANI ZAPEWNIENIA, W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE, WYRAZNEJ LUB DOMNIEMANEJ, W ODNIESIENIU DO
PRODUKTÓW HP OBJhTYCH GWARANCJe, A W SZCZEGÓLNObCI WYKLUCZA
DOMNIEMANE GWARANCJE SPRZEDAWALNObCI, ZADOWALAJeCEJ JAKObCI LUB
PRZYDATNObCI DO OKREbLONEGO CELU.

background image

instrukcja obsługi

informacje o gwarancji

61

ograniczenia odpowiedzialno ci

W granicach dozwolonych przez miejscowe przepisy, Brodki prawne przewidziane
w OBwiadczeniu o Ograniczonej Gwarancji s8 jedynymi, jakie przysługuj8
Uytkownikowi.
W GRANICACH DOZWOLONYCH PRZEZ MIEJSCOWE PRZEPISY, OPRÓCZ
ZOBOWIeZAi PODANYCH W NINIEJSZYM ObWIADCZENIU O OGRANICZONEJ
GWARANCJI, FIRMA HP I JEJ DOSTAWCY NIE BhDe W fADEN SPOSÓB
ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY BEZPObREDNIE, PObREDNIE, SZCZEGÓLNE,
PRZYCZYNOWE ANI NASThPCZE OPARTE NA UMOWIE, DZIAŁANIU
POZAPRAWNYM LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWNEJ, RÓWNIEf W
PRZYPADKU POWIADOMIENIA O MOfLIWObCI WYSTePIENIA TAKICH SZKÓD.

miejscowe przepisy

Niniejsze OBwiadczenie o Ograniczonej Gwarancji daje Uytkownikowi okreBlone
prawa. Uytkownikowi mog8 ponadto przysługiwać inne prawa róni8ce si'
w poszczególnych stanach USA, prowincjach Kanady oraz krajach i regionach na całym
Bwiecie.
JeBli niniejsze OBwiadczenie o Ograniczonej Gwarancji b'dzie w jakimkolwiek zakresie
niezgodne z miejscowym prawem, zastosowanie b'd8 miały przepisy miejscowego
prawa. W myBl miejscowych przepisów prawnych niektóre przypadki zrzeczenia si'
odpowiedzialnoBci i ograniczenia niniejszego OBwiadczenia mog8 nie dotyczyć
Uytkownika. Na przykład niektóre stany USA oraz niektóre władze innych paHstw poza
USA (w tym prowincji Kanady) mog8:
Wykluczać ograniczanie ustawowych praw konsumenta przez wył8czenia lub
ograniczenia odpowiedzialnoBci zawarte w niniejszym OBwiadczeniu (np. w Wielkiej
Brytanii);
W inny sposób ograniczyć moliwoBć wprowadzenia takich wył8czeH lub ograniczeH
odpowiedzialnoBci przez producenta; lub
Przyznać Uytkownikowi dodatkowe prawa gwarancyjne, okreBlić czas trwania r'kojmi,
której producent nie moe si' zrzec lub zabronić stosowania ograniczeH czasu trwania
r'kojmi.
DLA TRANSAKCJI DETALICZNYCH W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII: ZAWARTE TU
WARUNKI GWARANCYJNE, W RAMACH PRAWNIE DOPUSZCZALNYCH, NIE
WYKLUCZAJe, NIE OGRANICZAJe ANI NIE ZMIENIAJe PRZYSŁUGUJeCYCH
NABYWCY PRAW, LECZ STANOWIe DODATEK DO OBOWIeZUJeCYCH PRZEPISÓW
ODNOSZeCYCH SIh DO SPRZEDAfY NABYWCY PRODUKTÓW HP OBJhTYCH
GWARANCJe.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 11

62

background image

63