HP Officejet 4110 - usuwanie i ponowna instalacja oprogramowania hpofficejet

background image

usuwanie i ponowna instalacja oprogramowania hp officejet

JeBli w Nawigatorze brak szeBciu ikon, moe zajBć potrzeba odinstalowania
oprogramowania i ponownego zainstalowania. Nie naley po prostu usuwać
plików programowych urz8dzenia HP Officejet z twardego dysku. UsuH pliki
poprawnie, korzystaj8c z narz'dzia do odinstalowania, doł8czonego do grupy
programów urz8dzenia HP Officejet.

odinstalowanie oprogramowania w komputerze z systemem Windows

1

Odł8cz urz8dzenie HP Officejet od komputera.

2

Na pasku zadaH Windows kliknij Start, wska Programy lub Wszystkie
programy (wersja Win XP), wybierz Hewlett-Packard, nast'pnie
hp officejet 4100 series i odinstaluj oprogramowanie.

3

Post'puj zgodnie z poleceniami wyBwietlanymi na ekranie.
Urz8dzenie HP Officejet musi zostać odł8czone od komputera.

4

JeBli wyBwietlone zostanie pytanie, czy chcesz usun8ć pliki współdzielone,
kliknij Nie.
Inne programy korzystaj8ce z tych plików mogłyby nie pracować
poprawnie po ich usuni'ciu.

5

Kiedy usuwanie programu zostanie zakoHczone, odł8cz urz8dzenie
HP Officejet i ponownie uruchom komputer.

Uwaga: Naley pami'tać o odł8czeniu urz8dzenia HP Officejet przed
ponownym uruchomieniem komputera.

6

Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, włó płyt' CD-ROM
urz8dzenia HP Officejet 4100 Series do nap'du CD-ROM i post'puj
zgodnie z wyBwietlanymi wskazówkami.

7

Po zakoHczeniu instalacji podł8cz urz8dzenie HP Officejet i wł8cz
zasilanie post'puj8c zgodnie ze wskazówkami wyBwietlanymi na ekranie
i instrukcjami na Plakacie Instalacyjnym.
Po podł8czeniu urz8dzenia HP Officejet i wł8czeniu zasilania trzeba
czasem poczekać kilka minut na zakoHczenie działania mechanizmu Plug
and Play.
Po zakoHczeniu instalacji, w zasobniku systemowym pojawi si' ikona
Monitor stanu.

8

Aby sprawdzić poprawnoBć instalacji, kliknij dwa razy ikon'
Nawigator HP na pulpicie. JeBli w oknie Nawigator HP pojawi si' szeBć
ikon¸ instalacja zakoHczyła si' powodzeniem.

background image

instrukcja obsługi

informacje dodatkowe dotycz8ce instalacji

49

odinstalowanie oprogramowania w komputerze z systememMacintosh

1

Odł8cz urz8dzenie HP Officejet od komputera.

2

Kliknij dwa razy folder Applications:HP All-in-One Software
(Aplikacje:Oprogramowanie HP All-in-One).

3

Kliknij dwa razy HP Uninstaller (Odinstalowanie HP).

4

Post'puj zgodnie z poleceniami wyBwietlanymi na ekranie.

5

Kiedy usuwanie programu zostanie zakoHczone, odł8cz urz8dzenie
HP Officejet i ponownie uruchom komputer.

6

Aby ponownie zainstalować oprogramowanie, włó płyt' CD-ROM
urz8dzenia HP Officejet 4100 Series do nap'du CD-ROM.

Uwaga: Podczas instalacji post'puj zgodnie z instrukcjami na Plakacie
Instalacyjnym. Nie podł8czaj urz8dzenia HP Officejet do komputera przed
zakoHczeniem instalacji.

7

Kliknij ikon' dysku CD-ROM na pulpicie, kliknij dwa razy hp all-in-one
installer i post'puj zgodnie z wyBwietlanymi wskazówkami.

podł#czanie urz#dzenia hp officejet do telefonu, modemu lub
automatycznej sekretarki

Urz8dzenie HP Officejet moe być podł8czone do tej samej linii telefonicznej,
co telefon, modem lub automatyczna sekretarka. Przy podł8czeniu do tej samej
linii telefonicznej co automatyczna sekretarka, urz8dzenie HP Officejet odbiera
faksy, a rozmowy s8 kierowane do automatycznej sekretarki.

Uwaga: Informacje dotycz8ce podł8czenia urz8dzenia HP Officejet do
komputera i linii telefonicznej zawiera doł8czony Plakat Instalacyjny.