HP Officejet 4110 - podłączanie urządzenia hp officejet do telefonu, modemu lub automatycznej sekretarki

background image

podł#czanie urz#dzenia hp officejet do telefonu, modemu lub
automatycznej sekretarki

1

Wyjmij biał8 plastikow8 zatyczk' ze zł8cza nr 2 z tyłu urz8dzenia
HP Officejet.

Aby do zł8cza nr 2 urz8dzenia HP Officejet podł8czyć wi'cej ni jedno
urz8dzenie, naley nabyć rozgał'Jnik i podł8czyć go do tego zł8cza.

2

Podł8cz przewód telefoniczny telefonu, modemu lub automatycznej
sekretarki do zł8cza nr 2 (lub rozgał'Jnika).

zł8cze nr 2 w urz8dzeniu HP Officejet

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 8

50

Przestroga! Nie naley uywać przewodu telefonicznego doł8czonego do
urz8dzenia HP Officejet. Przewód naley podł8czyć do zł8cza nr 1 w
urz8dzeniu HP Officejet i do gniazda Bciennego sieci telefonicznej.
Szczegóły mona znaleJć na Plakacie Instalacyjnym.

3

W przypadku podł8czania automatycznej sekretarki, wskazówki na temat
poprawnego ustawiania iloBci dzwonków zawiera sekcja ustawianie liczby
dzwonków do odebrania na str. 28, a na temat wzorców dzwonków
poł8czeH przychodz8cych – sekcja zmiana wzorca sygnału dzwonka
(dzwonienie dystynktywne) na str. 33.

4

JeBli podł8czasz urz8dzenie do modemu, wył8cz funkcj' odbierania
faksów w modemie.