HP Officejet 4110 - możliwe problemy z instalacją

background image

mo)liwe problemy z instalacj#

JeBli po włoeniu płyty CD urz8dzenia HP Officejet 4100 Series-do nap'du
CD-ROM na ekranie nie pojawi si' adna ikona:

1

Z menu Start wybierz polecenie Uruchom.

2

W oknie dialogowym Uruchom wpisz d:\setup.exe (jeBli nap'd CD-ROM
nie jest oznaczony liter8 „d”, wpisz odpowiadaj8c8 mu liter'), a nast'pnie
kliknij OK.

JeBli w Nawigatorze HP nie widać szeBciu ikon, wykonaj ponisze czynnoBci:

SprawdJ, czy pokrywa panelu przedniego jest załoona, wyjmij wtyczk'
urz8dzenia HP Officejet i włó ponownie.

SprawdJ, czy podł8czony jest kabel USB i przewód zasilania.
– Wyjmij wtyczk' kabla USB i włó ponownie.
– Nie podł8czaj kabla USB do klawiatury ani koncentratora

bez zasilania.

– SprawdJ, czy długoBć kabla USB nie przekracza 3 m.
– JeBli do komputera podł8czonych jest za pomoc8 kabla USB kilka

urz8dzeH, podczas instalacji moe zajBć potrzeba odł8czenia
pozostałych.

background image

hp officejet 4100 series

rozdz. 8

48

Uwaga: Protokół AppleTalk nie jest obsługiwany.

Wyjmij wtyczk' urz8dzenia HP Officejet z gniazdka Bciennego i włó
ponownie.

Uruchom komputer ponownie.
W systemie Windows sprawdJ w zasobniku systemowym, jakie aplikacje
działaj8 w tle i zamknij je przed ponownym uruchomieniem komputera.